Sunday, 04/12/2022 - 02:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đồng Thịnh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa và các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

- Xác định Chuyên đề năm 2022 phù hợp với đặc điểm đặc thù của nhà trường làm cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiểu rõ nội hàm Chuyên đề năm 2022; góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ xã và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề năm 2022 phải đảm bảo 3 nội dung: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung vào những hành động, việc làm cụ thể đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Việc xây dựng nội dung chuyên đề hàng năm phải trên cơ sở vừa cụ thể hóa nội dung Chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy xã về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức việc học tập và làm theo Bác phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, sáng tạo, phong phú về nội dung và hình thức, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022

2. Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả học tập và làm theo Bác gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc; ngày thành lập, truyền thống của các đảng bộ, các cơ quan Tăng cường tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị với việc học và làm theo Bác.

3. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Chuyên đề năm 2022 vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 của cơ quan, đơn vị.

Chi  ủy đảng rà soát chương trình hành động, kế hoạch, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ 2020-2022, tiến hành bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đảng.

Chi uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  vào quý IV năm 2022.

4. Cấp ủy các cấp tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định trong nội bộ. Chú trọng xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

5. Chi cấp ủy đảng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cho phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tiễn của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

6. Chi  ủy đảng các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục công tác nghiên cứu toàn diện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lênin gắn việc nghiên cứu, vận dụng với giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Chi ủy đảng các học viện, nhà trường phối hợp với ban lãnh đạo, ban giám đốc, ban giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung chuyên đề toàn khóa và năm 2022 vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với trình độ nhận thức và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các cơ quan.

7. Chi ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề năm 2022. Trong đó, chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch toàn khóa, hằng năm của cấp ủy và kế hoạch học tập làm theo của cá nhân và việc tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi ủy:

- Tham mưu xây dựng tài liệu học tập chuyên đề năm 2022; tổ chức Hội nghị để triển khai học tập chuyên đề năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, truyền thông để tuyên truyền những nội dung cơ bản của chuyên đề 2022, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

- Chủ động tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ và đánh giá kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022.

- Chủ động đôn đốc, nắm tình hình, hướng dẫn triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết, quy định Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

    - Tham mưu tổ chức các hoạt động lớn nhân dịp các ngày kỷ niệm liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm  năm thành lập Đảng ủy các cơ quan

2. Các  đảng viên  :

2.1. Học tập Chuyên đề toàn khoá, Chuyên đề năm 2022. Chi ủy các cấp tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

2.2. Căn cứ Kế hoạch này các cấp ủy đảng chủ động triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2022 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Nộp bài thu hoạch vào tuần 1 tháng 12 năm 2022.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện, có vấn đề gì phát sinh, đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy xã (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã) để hướng dẫn thực hiện./.

Các nội dung thực hiện chuyên đề năm 2022

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mính năm 2022 tập trung vào một số nội dung sau:

Quý I: Học tập chuyên đề toàn khóa Đai hội  XIII và tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên ( 01/01/1997- 01/01/2022).

            Quý II: Học tập chuyên đề toàn khóa Đai hội  XIII và  kỷ niệm 75 năm ngày bac Hồ về ATK Định Hóa - Thái Nguyên ( 20/5/1947- 20/5/2022).

            Quý III: Học tập chuyên đề toàn khóa Đai hội  XIII và tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Khởi nghĩa Thái Nguyên ( 31/8/1917- 31/8/2022).

            Quý IV: Học tập chuyên đề toàn khóa Đai hội  XIII và tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không – Tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sỹ TNXP  Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái ( 24/12/1972- 24/12/2022).

Trên đây là kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của chi bộ THCS xây dựng tổ chức triển khai các chuyên đề năm 2022 đến đảng viên, giáo viên, người lao động. Báo cáo Đảng ủy kết quả thực hiện các chuyên đề năm 2022.

 

     Nơi nhận:                                                                           T/M CHI BỘ

  • Báo cáo Đảng ủy xã ;                                                          BÍ THƯ
  • Lưu : Chi bộ, 

                                                                  

 

                                                                                   Ma Công Tùng

 

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN THAM GIA ĐĂNG KÝ CÁC CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

STT

HỌ VÀ TÊN

                      ĐĂNGKÝ CHUYÊN ĐỀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 22
Tháng 12 : 80
Năm 2022 : 12.447